1. Wetterauer Zeitung
  2. Hessen

Fricht ean Struh

Erstellt:

Von: Burkhard Bräuning

Kommentare

Do, wu aich wuhn, do säd mear seit ewiche Zeire zoum Getreide Fricht. Mear saad also, als deas Getreide noch meat de Sense ower sogoar meat de Seachen gemuht wuard: Fricht schneire. Aich komme off das Thema, weil groad Doag ean Noacht Fricht geschneare weard. Ower naut mie meat de Sense. Die Mähdreascher soi offem Feald. Ean sea hu schu fast alles oabge- foarn:

Die Weandergearschte schu zoum Dääl noch eam Juni, also froier wäi sonst. Dann koom de Wääs dro ean die Sommergearschte ean die Howwen. Wäi? Ihr wesst nitt, was Howwen eas? Denkt efach o ea Getreidesorte, däi meat H ofingt. Ean manche »Szeneviertel« ean Berlin dreanke se masseweiß H….milch. Soll oarg gesond soi. Aich dreanke ower nur Burremealch. Sereck zoum Fricht schneire. Häi ean do stitt noch ea wing Raps, ower aach dodefo eas fast alles oab. Moi Modder, dä - aich hu’s jo häi schu immer emo geschreawe, kimmt vo Rubbetroad, ean säi säd zoum Raps »Sume«, also Samen. Aich neame o, weil de Raps so aussieht wäi kleene Sumekennerchen. Tja, so schneall gitt’s: Etz hott sich die Gemarking ond ims Dearfche schu wirre todal veännert. Iwerall Stoppelfealder. Deas Licht veännert sich aach schu, eas weard mealder. Eas eas schu ean Hauch vo Hirbst do. Ower do schiern mear ihs nitt drim, mear genäiße dea Sommer. Ean gucke nitt nooch iwermoan. Hirbst weards froi genung. So, hau ean aach ean de nächste Woche mach aichs ea wing keazzear wäi sonst. Also, genäißt die Zeit, wu immer ihr aach seid. Bis dann säd

auen Kutschersch Burkhard

Auch interessant

Kommentare